ഒരു ഷോട്ട് ഫിലിമിലേക്കായ് അഭിനേതാക്കളെ വേണം

Description of your first forum.
Post Reply
devan
Site Admin
Posts: 2
Joined: Fri Jun 01, 2018 6:02 pm

ഒരു ഷോട്ട് ഫിലിമിലേക്കായ് അഭിനേതാക്കളെ വേണം

Post by devan » Fri Jun 01, 2018 6:39 pm

പതിനഞ്ചിനും പത്തൊൻപതിനും ഇടയിലുളള കുട്ടികൾ ആൺ കുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും
തൊടുപുഴ അടുത്തുള്ളവർ ആയാൽ നല്ലത്
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്
http://www.facebook.com/devanofficial

Post Reply