ഈ ഞയറാഴ്ച്ചയാണ് നമ്മുടെ പടത്തിന്റെ ഓഡീഷൻ സമയം രാവിലെ 8 മുതൽ വൈകിട്ട് 6 വരെ, തൃശ്ശൂർ സാഹിത്യ അക്കാദമിക് മുൻമ്പിൽ വിപ്ലവത്…

Posted by Nishad Hasan on Tuesday, 22 August 2017

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *